مشاوره امید شهرکرد

مشاوره امید شهرکرد

مرکز مشاوره دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی
مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره امید شهرکرد در سال 1387 با مدیریت دکتر علی اکبر شریفی و به منظور ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به جامعه، تحت نظارت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران تأسیس گردیده است. مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره...