مرکزمشاوره وروانشناختی راه سلامت

مرکزمشاوره وروانشناختی راه سلامت

مرکز مشاوره دارای پروانه از سازمان بهزیستی
مرکزمشاوره و روانشناختی راه سلامت با مجوز از اداره کل بهزیستی استان مازندران مجوز خانواده قوه قضاییه اسماعیل اسدپور روانشناس مدرس و مشاور در دانشگاه با همکاری روانشناسان مجرب استان مازندران عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران شماره...